Algemene voorwaarden

Workshop & Cursus

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden Workshop en/of Cursus wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Dat ben ik Carmen Nutbey van Studio Carmen Nutbey. Ik gebruik deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van workshops en/of cursussen.
Cursist: dat ben jij, geïnteresseerde in een van mijn workshops of cursussen.
Diensten: alle door opdrachtnemer aan de cursist geleverde workshops en/of cursussen.
Partijen: Opdrachtnemer en cursist tezamen (Jij en ik dus)

Artikel 2: Wanneer gelden deze voorwaarden?

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten welke de opdrachtnemer aanbiedt of levert aan cursist. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
b. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus c.q. workshop komt tot stand door het aanmelden via de online shop of het schriftelijk (email) aanmelden door cursist. Na ontvangst van de gehele betaling ontvangt de cursist een bevestiging van inschrijving.
c. Met aanmelding/inschrijving verklaart cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden cursussen en workshops de opdrachtnemer.

Artikel 3: Aanmeldingen en inschrijvingen

a. Alle cursussen en/of workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
b. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Artikel 4: Annulering door cursist

a. Annulering (per email) is kosteloos tot veertien (14) kalenderdagen voor aanvang van de cursus c.q. workshop. Tot zeven (7) kalenderdagen voor aanvang is cursist 50% betaling verschuldigd en bij annulering korter dan 7 kalenderdagen is cursist 100% betaling verschuldigd.
b. Cursist mag altijd zelf voor een invaller zorgen.
c. Bij het niet verschijnen van de cursist vind er geen restitutie plaats.

Artikel 5: Betaling

a. De cursist dient het cursus- of workshop geld online te voldoen via het betaalformulier behorende bij de dienst.
b. Prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
c. Prijzen zijn exclusief materiaalkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
d. Wanneer je een of meer dagen mist van de cursus en/of workshop dan ontvang je geen restitutie op het cursus- en/of workshopgeld.

Artikel 6: Annulering, wijziging en overmacht door opdrachtnemer

Indien zich minder dan vier (4) cursisten hebben ingeschreven voor een cursus c.q. workshop is opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende cursus c.q. workshop te annuleren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

a. Elke deelname aan een cursus c.q. workshop is voor eigen verantwoording en risico van de cursist. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van en aan de cursist zelf.
b. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Ook is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecursist voor, na of tijdens de cursus c.q. workshop.
c. Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de locatie.

Artikel 8: Uitsluiting van deelname

Bij wangedrag kan opdrachtnemer cursist altijd weigeren of wegsturen. cursist ontvangt dan geen restitutie op het cursusgeld.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

a. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De cursist mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de cursist verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming en auteurs-,merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 10: Uitvoering van de overeenkomst

a. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande cursus c.q. workshop te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde cursus c.q. workshop echter onverhoopt geen doorgang kan vinden of dient te worden opgeschort, is opdrachtnemer hiervoor jegens cursist niet aansprakelijk. Opdrachtnemer zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende cursus c.q. workshop. Indien opdrachtnemer niet in staat is een vervangende cursus c.q. workshop aan te bieden, heeft cursist recht op gedeeltelijke of gehele, afhankelijk van het deel dat geen doorgang kon vinden, restitutie van het betaalde cursusgeld c.q. workshopgeld.

Artikel 11: Klachten – geschillen

a. Eventuele klachten over de door opdrachtnemer gegeven cursus c.q. workshop dienen tijdens of direct na afloop van de cursus c.q. workshop mondeling te worden gemeld aan opdrachtnemer en tevens uiterlijk binnen 2 dagen na de cursus c.q. workshop, schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cursist geacht akkoord te zijn gegaan met de gegeven cursus c.q. workshop.
b. Het indienen van een klacht ontslaat cursist niet van de betalingsverplichting.
c. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 13: Overige bepalingen

Opdrachtnemer houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
Cursist verklaart door inschrijving voor een cursus c.q. workshop akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Studio Carmen Nutbey Workshops en Cursussen.